Terms and conditions


Standard affärsvillkor och kundinformation

I. Standardaffärsvillkor

§ 1 Grundbestämmelser

(1) Följande affärsvillkor är tillämpliga på alla kontrakt som du ingår med oss ​​som leverantör (Alla Maer) via webbplatsen www.beer-universe.com. Om inget annat avtalats, utesluts inkludering av dina egna villkor om nödvändigt.

(2) En 'konsument' i den mening som följer av följande förordningar är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion som i överväldigande grad inte kan tillskrivas varken hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Med "affärsman" avses varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarsfullt partnerskap som avslutar en juridisk transaktion till följd av sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av produkter. .

(2) När vi placerar produkten i fråga på vår webbplats tillhandahåller vi dig ett bindande erbjudande för att ingå ett försäljningsavtal på de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Köpsavtalet sker via online-kundvagnssystemet enligt följande:
De produkter som är avsedda för köp flyttas till "kundvagnen". Du kan välja kundvagnen med hjälp av lämpliga knappar i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.
Efter att ha känt upp "Checkout" -sidan och angett nödvändig personlig information och betalnings- och leveransvillkor, visas all orderinformation igen på beställningssidan.

If you used an instant payment system (e.g. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort)för att initiera betalningar, kommer du antingen att guidas till vår onlinebutik på orderöversiktssidan eller vidarebefordras till webbsidan till leverantören av direkt betalning.
Om du vidarebefordras till det omedelbara betalningssystemet väljer du och anger dina uppgifter efter behov. Du kommer sedan att returneras till beställningsöversiktssidan i vår onlinebutik.

Innan beställningen skickas kan du kontrollera alla data, ändra dem (vilket också kan göras via webbläsarens "tillbaka" -funktion) eller avbryta köptransaktionen.
Genom att klicka på "köp" -knappen för att skicka beställningen, förklarar du godkännande av beställningen på ett juridiskt bindande sätt genom vilket köpeavtalet äger rum.

(4) Du är inte bunden av dina förfrågningar om skapandet av ett erbjudande som har överlämnats till oss. Vi förser dig med ett textligt och bindande erbjudande (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom fem dagar.

(5) Genomförandet av beställningen och överföringen av alla uppgifter som krävs för att avtalet ska ingås sker via e-post, på ett delvis automatiserat sätt. Följaktligen måste du se till att den e-postadress som du har deponerat hos oss är den korrekta och att mottagandet av respektive e-post är garanterat. I synnerhet måste du se till att respektive e-post inte blockeras av ett SPAM-filter.

§ 3 Förbehållsrätt, reservation av äganderätt

(1) Du kan endast utöva kvarhållningsrätt om situationen i fråga innebär fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen betalas i sin helhet.

(3) Om du är en affärsman gäller följande villkor också:

a) Vi behåller ägandet av varorna tills alla fordringar som härrör från den pågående affärsrelationen har avslutats i sin helhet. De varor som är förbehållna för äganderätten får inte pantsättas eller överföras genom säkerhet innan ägandet av nämnda varor byter hand.

b) Du kan sälja varorna igen inom ramen för en ordnad transaktion. I detta avseende avsäger du härmed alla fordringar som uppgår till storleken på det faktureringsbelopp som tillkommer dig till följd av återförsäljningen till oss, och vi accepterar sessionen. Dessutom har du behörighet att samla in det ifrågasatta kravet. Men i den mån du inte fullgör dina betalningsförpliktelser på ett ordnat sätt förbehåller vi oss rätten att hämta fordran själv.

c) I en situation som involverar kombination och sammanslagning av varor som är förbehållna för äganderätten, förvärvar vi samägande av det nybildade föremålet. Detta samägare motsvarar det förhållande som finns mellan fakturavärdet för varor som är föremål för äganderätt och de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningen.

d) Om du begär en sådan begäran, är vi skyldiga att frisläppa de värdepapper som är skyldiga oss, i den utsträckning att realiseringsvärdet på våra värdepapper överstiger kravet som ska säkras med mer än 10%. Vi ansvarar för att välja de värdepapper som ska släppas.


§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna är tillämpliga.

(2) Som konsument ombeds du omedelbart kontrollera produkten för fullständighet, synliga defekter och transportskador så snart den levereras, och omedelbart avslöja dina klagomål till oss och rederiet skriftligen. Även om du inte följer denna begäran ska den inte ha någon effekt på dina juridiska garantikrav.

(3) I den mån du är ett företag gäller följande skillnad på ovannämnda garantibestämmelser:

a) Det är underförstått att informationen som tillhandahålls av oss och produktbeskrivningen som tillhandahålls av tillverkaren är de enda saker som representerar egenskaperna och tillståndet för produkten i fråga. Andra annonser, suddigheter och uttalanden som utfärdats av tillverkaren anses inte vara representativa för nämnda produkters egenskaper och skick.

b) Om varorna visar sig vara felaktiga, förbehåller vi oss rätten att reparera varorna eller leverera utbyten. Om felet inte tas bort kan du kräva en sänkning av priset eller dra dig ur kontraktet efter eget gottfinnande. Avlägsnandet av felet är tillämpligt efter ett misslyckat andra försök, såvida inte omständigheterna visar sig på annat sätt, särskilt på grund av föremålets art och / eller defekten eller andra villkor. I händelse av reparation får vi inte bära de extra kostnader som uppstår vid överföring av föremålet till en annan plats än uppfyllande, så länge överföringen inte motsvarar den avsedda användningen av föremålet.

c) Garantiperioden uppgår till ett år efter leveransen av produkten. Minskningen av tidsgränsen gäller inte:


- till skadestånd som kan hänföras till oss som uppstår till följd av skada på liv, lemmar eller hälsa och för andra skador orsakade av avsiktlig avsikt eller grov vårdslöshet;
- i den mån vi medvetet har dolt felet eller accepterat en garanti för kvaliteten på varorna;
- till varor som används för en byggnad i enlighet med deras normala användningsinstruktioner och vars brister orsakats av detta;
- för lagstadgade krävningar som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 5 Val av lag, plats för uppfyllande, jurisdiktion

(1) Tysk lag ska tillämpas. Detta val av lag gäller endast för kunder om det inte leder till återkallande av det skydd som garanteras genom de obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där den respektive kundens vanliga bostadsort är belägen (nytta av tvivel-principen ).

(2) Om du inte är en konsument, utan en affärsman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en institutionell fond som regleras av offentlig rätt, är vår verksamhetsplats jurisdiktion samt plats för uppfyllande för alla tjänster som följer från de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte är förknippad med en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU, liksom situationer där bostadsorten eller den vanliga bostadsorten inte är känd vid tidpunkten för förfarandet . Detta har ingen inverkan på förmågan att väcka talan vid domstolen i samband med en annan jurisdiktion.

(3) Bestämmelserna i FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor är uttryckligen inte tillämpliga.
 

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

 

Alla Maer
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Deutschland
Téléphone: 051518779898
E-Mail: info@beer-universe.com


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för utanför domstolens lösning av tvister (ODR-plattformen), som kan ses under https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen som är förknippade med att ingå avtalet, själva avtalet och de korrigerande alternativen utförs i enlighet med bestämmelserna om "ingående av kontraktet" i våra vanliga affärsvillkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, spara kontraktets text

3.1 Avtalsspråk ska vara engelska.

3.2 Avtalets fullständiga text sparas inte hos oss. Innan beställningen skickas, via online - kundvagnssystemet, kan kontraktsinformationen skrivas ut eller sparas elektroniskt med webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att beställningen har mottagits av oss skickas orderdata, de lagstadgade uppgifterna relaterade till distansförsäljningskontrakt och standardaffärsvillkoren till dig via e-post.

3.3 Du kommer att skickas all kontraktsinformation inom ramen för ett bindande erbjudande i skriftlig form, till exempel via e-post, för offertförfrågningar utanför online-kundvagnssystemet, som kan skrivas ut eller sparas elektroniskt på ett säkert sätt.

4. Uppförandekoder

4.1 Vi omfattas frivilligt av Trusted Shops GmbH etisk kod, som kan ses på:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Produktens eller tjänstens huvudfunktioner

De viktigaste funktionerna för varorna och / eller tjänsterna finns i respektive offert.

6. Priser och betalningsarrangemang

6.1 De priser som nämns i respektive erbjudanden representerar totala priser, liksom fraktkostnaderna. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla tillfälliga skatter.

6.2 De leveranskostnader som uppkommer ingår inte i köpeskillingen. De kan ses genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert, visas separat under loppet av ordertransaktionen och måste dessutom bäras av dig, i den mån gratis leverans inte bekräftas.

6.3 Om leverans sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi medföra orimliga extrakostnader, såsom tullar, skatter eller överföringsavgifter (överförings- eller valutagebyr som debiteras av bankerna), som du måste bära.

6.4 Du måste också bära kostnaderna för pengaröverföringar i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat, men betalningen inleds utanför Europeiska unionen.

6.5 De ​​betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller visas i respektive offert.

6.6 Om inget annat anges för respektive betalningsmetod betalas betalningsanspråk som uppstår genom det avtal som har ingåtts omedelbart.

7. Leveransvillkor

7.1 Leveransvillkoren, leveransdatum och befintliga leveransbegränsningar, om tillämpligt, kan hittas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert.

7.2 Om du är konsument regleras följande lagstadgat: Risken för att den sålda artikeln av misstag förstörs eller försämras under frakt övergår bara till dig när den aktuella artikeln levereras, oavsett om fraktverksamheten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte har angetts av oss eller en person som på annat sätt har utsetts för att utföra fraktverksamheten.

Om du är affärsman sker leverans- och fraktverksamheten på egen risk.

8. Lagstadgad garantirätt

Ansvaret för brister regleras av "Garanti" -bestämmelserna i våra allmänna affärsvillkor (del I).

Dessa SBT: er och kunduppgifter skapades av advokaterna som specialiserat sig på IT-rätt som arbetar för Händlerbundet och kontrolleras ständigt för laglig överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten för texterna och påtar sig ansvar i fall av varningar. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

senaste uppdatering:23.10.2019