podmienky


Štandardné obchodné podmienky a informácie o zákazníkovi

 
I. Štandardné obchodné podmienky
 
§ 1 Základné ustanovenia
 
(1) Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami ako dodávateľ (Alla Maer) uzatvárate prostredníctvom webovej stránky www.beer-iniverse.com. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je vylúčenie zahrnutia vašich vlastných podmienok, ak je to potrebné, vylúčené.
 
(2) „Spotrebiteľom“ v zmysle nasledujúcich nariadení je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne transakcie, ktoré v drvivej miere nemožno pripísať jej obchodným alebo nezávislým profesionálnym činnostiam. Pojem „podnikateľ“ označuje každú fyzickú osobu, právnickú osobu alebo právne zodpovedné partnerstvo, ktoré uzavrú právnu transakciu v rámci svojej nezávislej odbornej alebo obchodnej činnosti.
 
§ 2 Uzavretie zmluvy
 
(1) Predmetom zmluvy je predaj výrobkov.
 
(2) Umiestnením príslušného produktu na našu webovú stránku vám poskytujeme záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v popise produktu.
 
(3) Kúpna zmluva sa uskutočňuje prostredníctvom systému online nákupného košíka nasledovne:
Výrobky určené na nákup sa presunú do „nákupného košíka“. Nákupný košík môžete zvoliť pomocou príslušných tlačidiel na navigačnom paneli a kedykoľvek v ňom vykonať zmeny.
Po vyvolaní stránky „Pokladňa“ a zadaní požadovaných osobných údajov a platobných a prepravných podmienok sa všetky informácie o objednávke opäť zobrazia na stránke so súhrnom objednávky.
Ak ste na uskutočnenie platieb použili systém okamžitých platieb (napr. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), budete presmerovaní do nášho online obchodu na stránke so súhrnom objednávky alebo ďalej na webovú stránku poskytovateľa okamžitých platieb.
Ak ste presmerovaní do systému okamžitých platieb, vyberte a podľa potreby zadajte svoje údaje. Potom sa vrátite na stránku so súhrnom objednávky v našom online obchode.
Pred odoslaním objednávky môžete znova skontrolovať všetky údaje, zmeniť ich (čo je tiež možné vykonať pomocou funkcie „späť“ v internetovom prehliadači) alebo zrušiť nákupnú transakciu.
Kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ na odoslanie objednávky prehlasujete právne záväzným spôsobom, ktorým dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, prijatie objednávky.
 
(4) Nie ste viazaní svojimi otázkami ohľadom vytvorenia ponuky, ktoré nám boli poskytnuté. Dodávame vám textovú a záväznú ponuku (napr. E-mailom), ktorú môžete prijať do 5 dní.
(5) Vykonanie objednávky a zasielanie všetkých podrobností nevyhnutných pri uzavretí zmluvy sa uskutočňuje e-mailom čiastočne automatizovaným spôsobom. Z tohto dôvodu musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste u nás uložili, bola správna a aby bol zaručený príjem príslušných e-mailov. Musíte sa predovšetkým ubezpečiť, že príslušné e-maily nie sú blokované filtrom SPAM.
 
§ 3 Zadržovacie právo, výhrada vlastníckych práv
 
(1) Zadržovacie právo môžete uplatniť, iba ak sa v príslušnej situácii vyskytujú nároky vyplývajúce z rovnakého zmluvného vzťahu.
 
(2) Tovar zostáva našim majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 
(3) Ak ste podnikateľom, platia tiež tieto podmienky:
 
a) Vlastníme tovar až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, nemôže byť zastavený alebo prevedený z dôvodu zabezpečenia skôr, ako sa vlastníctvo uvedeného tovaru zmení.
 
b) Tovar môžete opätovne predať v rámci riadnej transakcie. V tejto súvislosti týmto postúpite všetky nároky vo výške fakturačnej sumy, ktorá vám vznikne v dôsledku operácie opätovného predaja, a my postúpenie prijímame. Ďalej ste oprávnení vymáhať príslušnú pohľadávku. Pokiaľ však svoje platobné povinnosti neplníte riadnym spôsobom, vyhradzujeme si právo vymáhať pohľadávku sami.
 
c) V situácii spojenej a zlúčenej s výhradou vlastníckeho práva nadobúdame spoluvlastníctvo k novovzniknutej veci. Toto spoluvlastníctvo zodpovedá pomeru, ktorý existuje medzi hodnotou faktúry na tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, a ostatnými spracovanými položkami v čase spracovania.
 
d) Ak podáte žiadosť tohto druhu, sme povinní uvoľniť cenné papiere, ktoré sú nám splatné, a to v rozsahu, v akom realizovateľná hodnota našich cenných papierov prevyšuje nárok na zabezpečenie o viac ako 10%. Zodpovedáme za výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť.
 
§ 4 Záruka
 
(1) Platia zákonné záručné práva.
(2) Ako spotrebiteľ ste vyzvaní, aby ste ihneď po dodaní produktu okamžite skontrolovali jeho úplnosť, viditeľné chyby a poškodenie pri preprave a aby ste okamžite a písomne ​​informovali nás a prepravnú spoločnosť. Aj keď tejto žiadosti nevyhoviete, nebude to mať žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.
 
(3) Pokiaľ ste podnikateľom, na vyššie uvedené záručné predpisy sa vzťahuje nasledujúci rozdiel:
 
a) Rozumie sa, že námi poskytnuté podrobnosti a popis produktu poskytnutý výrobcom sú jediné, čo predstavuje vlastnosti a stav daného produktu. Ostatné reklamy, rozmazania a vyhlásenia vydané výrobcom sa nepovažujú za reprezentatívne pre vlastnosti a stav uvedeného produktu.
 
b) Ak sa zistí, že tovar je chybný, vyhradzujeme si právo na opravu tovaru alebo na dodanie náhradných dielov. Pokiaľ vada nebude odstránená, môžete požadovať zníženie ceny alebo podľa vlastného uváženia odstúpiť od zmluvy. Odstránenie chyby je uplatniteľné po neúspešnom druhom pokuse, pokiaľ okolnosti nepreukážu opak, najmä z dôvodu povahy objektu a / alebo chyby alebo iných podmienok. V prípade opravy nesmieme znášať dodatočné náklady, ktoré vzniknú pri premiestnení veci na iné miesto ako miesto plnenia, pokiaľ presun nezodpovedá zamýšľanému použitiu veci.
 
c) Záručná doba je jeden rok po dodaní produktu. Zníženie lehoty sa neuplatňuje:
 
- na škody, ktoré nám možno pripísať v dôsledku úrazu na zdraví, končatinách alebo zdraví a za ďalšie škody spôsobené úmyselným úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou;
- pokiaľ sme úmyselne zatajili vadu alebo prijali záruku za kvalitu tovaru;
- na tovar, ktorý sa používa na stavbu v súlade s jej normálnymi pokynmi na bežné používanie a ktorého chyby boli spôsobené týmto;
- pre zákonné postihy, ktoré voči vám máte v súvislosti so záručnými právami.
 
§ 5 Voľba práva, miesto plnenia, jurisdikcia
 
(1) Uplatňuje sa nemecké právo. Táto voľba práva sa uplatňuje iba na zákazníkov, ak nevedie k zrušeniu ochrany zaručenej kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej sa nachádza obvyklé bydlisko príslušného zákazníka (zásada „výhody v prípade pochybností“) ).
 
(2) Ak nie ste spotrebiteľom, ale podnikateľom, verejnoprávnou právnickou osobou alebo verejnoprávnym inštitucionálnym fondom, je naším miestom podnikania miesto jurisdikcie a miesto plnenia všetkých služieb, ktoré nasledujú z obchodných vzťahov, ktoré s nami existujú. Rovnaká podmienka sa vzťahuje na situácie, v ktorých nemáte spoločné miesto s jurisdikciou v Nemecku alebo v EÚ, ako aj na situácie, v ktorých nie je v čase začatia konania známe miesto bydliska alebo obvyklé miesto pobytu. . To nemá žiadny vplyv na schopnosť obrátiť sa na súd spojený s iným jurisdikčným orgánom.
 
(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sú výslovne nepoužiteľné.
II. Informácie pre zákazníka
 
1. Totožnosť predávajúceho
 
 
Alla Maer
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Deutschland
Telefón: 051518779898
E-mail: info@beer-universe.com
 
 
 
Alternatívne spôsoby riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR), ktorú je možné nájsť na adrese https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy
 
Technické kroky spojené s uzavretím zmluvy, samotným uzavretím zmluvy a možnosťami opravy sú vykonávané v súlade s predpismi „uzavretie zmluvy“ v našich štandardných obchodných podmienkach (časť I.).
 
3. Zmluvný jazyk, pričom sa uloží text zmluvy
 
3.1 Zmluvným jazykom bude angličtina.
 
3.2 Celý text zmluvy nie je u nás uložený. Pred odoslaním objednávky je možné prostredníctvom systému online nákupného košíka údaje o zmluve vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou tlačovej funkcie prehľadávača. Po prijatí objednávky vám e-mailom zašleme údaje o objednávke, zákonom stanovené podrobnosti týkajúce sa zmlúv o predaji na diaľku a štandardné obchodné podmienky.
 
3.3 Všetky zmluvné informácie vám budú v rámci záväznej ponuky zaslané písomnou formou, napríklad prostredníctvom e-mailu, v prípade požiadaviek na cenové ponuky mimo systému online nákupného košíka, ktoré je možné bezpečne vytlačiť alebo elektronicky uložiť.
 
4. Kódexy správania
 
4.1 Dobrovoľne sa riadime etickým kódexom Trusted Shops GmbH, ktorý je k dispozícii na stránke:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
 
5. Hlavné vlastnosti produktu alebo služby
 
Kľúčové vlastnosti tovarov a / alebo služieb nájdete v príslušnej ponuke.
 
6. Ceny a platobné podmienky
 
6.1 Ceny uvedené v príslušných ponukách predstavujú celkové ceny, rovnako ako náklady na dopravu. Zahŕňajú všetky komponenty ceny vrátane všetkých vedľajších daní.
 
6.2 Náklady na odoslanie, ktoré vzniknú, nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžu byť zobrazené kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej cenovej ponuke, sú zobrazené osobitne v priebehu transakcie objednávky a musíte ich navyše znášať, pokiaľ nie je potvrdené bezplatné doručenie.
 
6.3 Ak sa doručíme do krajín mimo Európskej únie, môžu nám vzniknúť neprimerané dodatočné náklady, ktoré musíte znášať, ako sú clá, dane alebo poplatky za prevod peňazí (poplatky za prevod alebo devízu účtované bankami).
 
6.4 Rovnako musíte znášať náklady spojené s prevodom peňazí v prípade, že sa zásielka uskutoční do členského štátu EÚ, ale platba sa uskutoční mimo Európskej únie.
 
6.5 Dostupné spôsoby platby sa zobrazujú kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo sú uvedené v príslušnej cenovej ponuke.
 
6.6 Pokiaľ nie je pre príslušné spôsoby platby stanovené inak, nároky na platbu vyplývajúce zo zmluvy, ktorá bola uzavretá, sú splatné okamžite.
7. Dodacie podmienky
 
7.1 Podmienky dodania, dátum dodania a existujúce obmedzenia dodávok, ak sú uplatniteľné, nájdete kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.
 
7.2 Ak ste spotrebiteľom, je zákonom stanovené nasledujúce: Riziko náhodného zničenia alebo znehodnotenia predanej veci počas prepravy na vás prechádza až pri doručení predmetnej veci bez ohľadu na to, či je preprava poistená alebo nie. Táto podmienka neplatí, ak ste si nezávisle objednali prepravnú spoločnosť, ktorá nebola špecifikovaná nami, alebo osobu, ktorá bola inak poverená vykonaním prepravy.
 
Ak ste podnikateľ, operácia dodania a prepravy sa uskutočňuje na vaše vlastné riziko.
 
8. Zákonné záručné právo
 
Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami „Záruka“ v našich všeobecných obchodných podmienkach (časť I).
 
Tieto SBT a údaje o zákazníkoch vytvorili právnici špecializovaní na právo IT, ktorí pracujú pre Händlerbund, a neustále sa kontroluje ich súlad s právnymi predpismi. Händlerbund Management AG zaručuje právnu bezpečnosť textov a preberá zodpovednosť za prípadné varovania. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto webovej stránke: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
posledná aktualizácia: 23.10.2019